Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Zisk jako hlavnн podnмt podnikбnн2015-11-07 954 Обсуждений (0)
Zisk jako hlavnн podnмt podnikбnн 0.00 из 5.00 0 оценок
Zisk je hlavnнm cнlem firmy a jako takovэ pшedstavuje hlavnн podnмt k podnikбnн. Prostшednictvнm zisku firma prokazuje svoji ъspмљnost nejen ve vztahu ke svэm vlastnнkщm иi pracovnнkщm, ale i k partnerщ a konkurenci.
Zisk je pшedpokladem tvorby dalљнch zdrojщ, investicн, technickйho rozvoje apod.

Maximalizaci zisku mщћeme rozdмlit na dvм sloћky:
1) Sniћovбnн nбkladщ na vэrobu, vyhledбvбnн ъspor.
Ve velmi dlouhйm obdobн pak velikost zisku ovlivтuje uplatтovбnн technickйho pokroku, kterй vede ke zvyљovбnн produktivity prбce a tнm ke sniћovбnн nбkladщ.

2) Maximalizace pшнjmщ. V podmнnkбch dokonalй konkurence je cestou ke zvyљovбnн pшнjmщ zvyљovбnн objemu vэroby. V nedokonalй konkurenci rщst objemu vэroby mщћe vйst dokonce k poklesu pшнjmщ. Proto v nedokonalй konkurenci nenн maximalizace objemu produkce jedinou moћnostн zvyљovбnн pшнjmщ, pouћнvajн se hlavnм:
a) cenovб konkurence
snнћenн ceny z dщvodщ zvэhodnмnн pшed konkurenty
b) necenovб konkurence
rщznй metody, je nбkladnб
c)dбle se napш. pouћнvб pohyb cen hlavnнho vэrobku a komplementщ. Snнћenн ceny hlavnнho vэrobku vyvolб rщst poptбvky a tнm i rщst poptбvky po zdraћenйm komplementu.

Alternativnн cнle firmy

Jelikoћ v praxi nenн dost moћnб maximalizace zisku, jelikoћ firma nemб dostateиnй mnoћstvн informacн.

Nejиastмjљн alternativnн cнle firmy:
1) dosaћenн uspokojivй vэљe zisku
2) dosaћenн urиitйho podнlu na trhu
3) snaha dlouhodobм pшeћнt
4) rщst a expanze firmy

Alternativnнmi teoriemi popisujнcнmi rozhodovбnн firmy jsou manaћerskй a behavioristickй teorie a dalљн varianty zaloћenй na nejrщznмjљнch principech.

Manaћerskй teorie firmy

Zamмшujн se na chovбnн velkэch firem, kterй jiћ nejsou шнzeny vlastnнky, ale profesionбly - manaћery. Zahrnuje rщznй koncepce, kterй mohou bэt odliљnй od zбjmщ vlastnнkщ (napш. ziskovэ cнl firmy se mщћe mмnit v ъsilн o maximalizaci zisku).

Model firmy maximalizujнcн obrat
Vysvмtluje chovбnн firmy v nedokonalй konkurenci, kterй je podmнnмno cнlovou funkcн manaћerщ v podobм maximalizace celkovйho pшнjmu: TR=P * Q

Firma maximalizuje obrat, najde svй optimum v Q2, tedy MR=0. Pokud by byl objem produkce vyљљн a MR<0, dochбzelo by ke snнћenн obratu. Jedinм v bodм MR=0 nemб firma dщvod mмnit objem produkce. V tйto ибsti MR<MC se firma maximalizujнcн obrat vzdбvб ибsti zisku (0?MR<MC).

Je-li poptбvka elastickб, obrat s rщstem objemu produkce roste, je-li neelastickб, obrat klesб. Obrat je tedy maximбlnн pokud se elasticita poptбvky rovnб jednй.

Bod jednotkovй elasticity je bodem maxima obratu, vyљљн objem produkce znamenб pokles pшнjmщ.
Firma maximalizujнcн obrat vyrбbн vyљљн objem produkce za niћљн cenu, neћ firma maximalizujнcн zisk.

Behavioristickй teorie firmy

Vэchodiskem je pшedpoklad, ћe cнl firmy je vэsledkem stшetбvбnн zбjmщ a cнlщ jednotlivcщ a skupin ve firmм. Cнl se mщћe mмnit se zmмnami cнlщ jednotlivэch skupin a se zmмnami jejich relativnн moci uvnitш firmy (jako koalice). Cнlovб funkce nenн maximalizace urиitй promмnnй, ale dosaћenн jejн uspokojivй vэљe.

Ostatnн - zaloћenй na jinэch principech

Model zamмstnaneckй firmy
cнlem je maximalizace dщchodu (mzda + podнl na zisku) pшipadajнcнho na zamмstnance. Mzda je urиena trhem prбce a na firmм nezбvislб, variabilnн je tedy podнl na zisku a poиet zamмstnancщ.

Neziskovй firmy
cнlem nenн maximalizace zisku. Spoleиnost je obvykle potшebuje pro jejich sluћby (produkty), obvykle jsou financovбny ze stбtnнho rozpoиtu (poљty, telekomunikace, ћeleznice). Mohou fungovat i subjekty na netrћnн bбzi, kterй pшispнvajн k uspokojovбnн potшeb spoleиnosti jako celku, ale jejich иinnost nenн шнzena trhem (љkoly, cнrkve, kulturnн zaшнzenн, nemocnice).

Financovбnн firem

1) vnitшnн (internн) financovбnн
vnitшnн podnikovй zdroje (financovбnн ziskem, odpisy)
2) vnмjљн (externн) financovбnн
financovбnн zdroji zнskбvanэmi vnм podniku (ъvмry, jinй dluhy, emise akciн a obligacн, atd.)

Dalљн dмlenн financovбnн podniku z rщznэch hledisek na:
1) financovбnн bмћnй
spoинvб v zajiљtмnн bмћnйho provozu podniku
2) financovбnн mimoшбdnй
zajiљtмnн penмz na mimoшбdnй vэdaje (poшizovбnн pozemkщ, budov, strojщ, rozљiшovбnн podnikovэch aktivit, financovбnн pшi spojovбnн иi sanaci podniku, financovбnн pшi likvidaci)

Zpщsoby financovбnн podniku:
1) vlastnн kapitбl
(emise akciн, vмcnй vklady, atd.)
2) cizн kapitбl
(ъvмr od banky, obchodnн pщjиka, zбlohy dodavatelщ)
3) samofinancovбnн
(financovбnн ziskem, odpisy, popш. dalљнmi vnitшnнmi zdroji)2015-11-07 954 Обсуждений (0)
Zisk jako hlavnн podnмt podnikбnн 0.00 из 5.00 0 оценок

Обсуждение в статье: Zisk jako hlavnн podnмt podnikбnн

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (954)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы(0.007 сек.)