Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь

Правоспособность физических лиц

Субъектом да в да юридическом да отношении да может да быть да лицо, да способное да вступать да в да юридические да отношения, да т.е. да иметь да право да собственности, да приобретать да права да требования. да Способность да иметь да и да приобретать да права, да т.е. да быть да субъектом да прав да и да обязанностей, да называется да правоспособностью, да которая да в да настоящее да время да составляет да во да всех да культурных да странах да достояние да каждого да человека. да Теперь да уже да нет да ни да рабов, да которые да были да только да объектами да права, да ни да крепостных, да которые да составляли да принадлежность да земельного да участка. да Способность да самостоятельно, да актом да своей да воли, да устанавливать да отношения да посредством да юридических да действий да называется да дееспособностью. да В да дееспособности да различают да активную да и да пассивную да стороны. да Активная да дееспособность да есть да возможность да создать да актом да своей да воли да юридическое да отношение, да из да которого да для да действовавшего да возникало да бы да право да как да правовое да последствие. да Пассивная да дееспособность да есть да возможность да создать да актом да своей да воли да юридическое да отношение, да из да которого да для да действовавшего да возникала да бы да обязанность да как да правовое да последствие. да Пассивная да дееспособность да иначе да называется да вменяемостью. да Дееспособность да предполагает да правоспособность: да дееспособные да должны да быть да правоспособны да (иначе да было да в да римском да праве), да тогда да как да правоспособные да могут да и да не да быть да дееспособны. да Если да правоспособность да связывается да с да лицом да каждого да человека, да то да дееспособность да по да различным да соображениям да подлежит да разнообразным да ограничениям. да Так, да малолетний да обладает да полною да правоспособностью да - да он да является да субъектом да прав да собственности да и да обязательств, да перешедших да к да нему да по да наследству да или да приобретенных да за да него да и да в да его да пользу да опекуном, да но да сам да он да не да может да ни да купить, да ни да продать, да ни да занять, да ни да отдать да внаем[7]. даТак да как да правоспособность да присуща да каждому да человеку, да то да она да возникает да с да началом да его да существования. да Следует да ли да отнести да этот да момент да к да зарождению да или да к да рождению да человека. да Можно да обратиться да к да зарубежному да опыту, да например, да Германское да гражданское да уложение да решает да этот да вопрос да категорически да заявлением, да что да правоспособность да человека да возникает да с да окончанием да процесса да рождения. да Не да противоречит да такому да решению да и да точка да зрения да швейцарского да кодекса, да который да постановляет, да что да зачатый да ребенок да обладает да правоспособностью да при да условии да рождения да живым[8]. да

Некоторые да постановления да нашего да законодательства да дают да возможность да предполагать, да что да оно да связывает да правоспособность да с да моментом да зарождения. да Жизнь да зародыша да охраняется да уголовным да законом, да при да открытии да наследства да зародыш да влияет да на да переход да его. да

Тем да не да менее, да следует да признать, да что да и да у да нас да правоспособность да возникает да не да ранее да как да с да момента да появления да на да свет да живого да существа. да Запрещение да умерщвления да плода да имеет да в да виду да нравственное да чувство да общества, да влияние да зародыша да на да наследование да обусловливается да интересами да будущего да субъекта, да а да в да предоставлении да прав да состояния да детям, да рожденным да после да лишения да самого да отца да этих да прав, да проявляется да лишь да снисходительность, да отодвигающая да логический да вывод. да Не да зародыш, да а да родившийся да ребенок да оказывает да влияние да на да юридические да отношения, да причем да это да отношение да относится да к да тому да моменту, да когда да он да был да еще да зародышем. да Рождение да составляет да настолько да необходимое да условие да для да правоспособности, да что да появление да мертвого да ребенка да лишает да зачатие да юридического да значения, да и да зародыш да рассматривается да как да бы да никогда да не да существовавшим.

Если да ребенок да родился да живым, да то да он да тем да самым да приобрел да правоспособность, да хотя да бы да после да того да вскоре да умер. да Это да обстоятельство да имеет да большое да значение да в да наследственном да праве. да Наше да законодательство да не да требует да подобно да французскому, да чтобы да ребенок да родился да не да только да живым, да но да и да способным да к да жизни. да Наше да законодательство да не да ставит да также да условием, да как да это да делает да испанский да кодекс, да чтобы да рожденное да существо да имело да человеческий да образ. да

Правоспособность, да составляющая да юридическое да свойство да каждого да человека, да продолжает да сохраняться да от да рождения да до да наступления да такого да факта, да который да разрывает да эту да связь. да Таким да фактом, да с да которыми да соединяется да прекращение да правоспособности да данного да лица, да является да смерть.

Смерть да лица да прекращает да связь да умершего да субъекта да прав да с да тем да кругом да юридических да отношений, да в да который да он да себя да поставил да в да течение да своей да жизни. да Приобретенные да им да права, да за да исключением да чисто да личных, да находят да себе да нового да субъекта. да Ввиду да важных да юридических да последствий да смерть да не да предполагается, да а да должна да быть да удостоверена да несомненными да доказательствами. да Предположений да в да пользу да смерти да отсутствующего да лица да на да основании да достигнутого да им да возраста да наше да законодательство да не да устанавливает. да Однако да в да некоторых да случаях да обстоятельства да не да дают да возможности да удостоверить да самый да факт да смерти да или да точный да момент да ее, да а да потому да по да необходимости да приходится да прибегать да к да предположениям. да Таковы да случаи да безвестного да отсутствия да и да одновременной да смерти да двух да лиц.

Лишить да правоспособности да нельзя. да По да закону да возможно да ограничение да некоторых да элементов да правоспособности, да лишение да гражданина да части да правовых да возможностей, да но да это да не да обусловливает да прекращения да правоспособности да в да целом. да Ограничение да правоспособности да (лишение да отдельных да гражданских да прав) да может да быть да применено да лишь да как да санкция, да предусмотренная да уголовным да законодательством да (лишение да права да занимать да определенные да должности да или да заниматься да определенной да деятельностью)[9] да лишение да права да свободного да выбора да места да жительства да при да лишении да свободы да на да определенный да срок.

Кроме да предусмотренных да законом да оснований, да правоспособность да ограничена да быть да не да может, да а да полный да или да частичный да отказ да гражданина да от да правоспособности да и да другие да сделки, да направленные да на да ее да ограничение, да являются да ничтожными, да за да исключением да случаев, да когда да такие да сделки да допускаются да законом.

Указанные да случаи да ограничения да правоспособности да не да следует да смешивать да с да лишением да лица да тех да или да иных да конкретных да субъективных да прав. да Например, да в да силу да приговора да суда да гражданин да обязуется да к да передаче да имущества да государству да (конфискация), да т. да е. да лишается да права да собственности да на да это да имущество да (п. да 2 да ст. да 235 да ГК).

Содержание да правоспособности. да В да силу да ст. да 18 да ГК да граждане да могут да иметь да имущество да на да праве да собственности, да наследовать да и да завещать да его; да заниматься да предпринимательской да и да любой да иной да не да запрещенной да законом да деятельностью; да создавать да юридические да лица да самостоятельно да или да совместно да с да другими да гражданами да и да юридическими да лицами; да совершать да любые да не да противоречащие да закону да сделки да и да участвовать да в да обязательствах; да избирать да место да жительства; да иметь да права да авторов да произведений да науки, да литературы да и да искусства, да изобретений да и да иных да охраняемых да законом да результатов да интеллектуальной да деятельности; да иметь да иные да имущественные да и да личные да неимущественные да права.

Способность да иметь да имущество да на да праве да собственности, да являясь да одной да из да важнейших да в да общем да комплексе да правовых да возможностей, да носит да конституционный да характер. да В да соответствии да со да ст. да 35 да Конституции да РФ да граждане да могут да иметь да имущество да в да собственности, да владеть, да пользоваться, да распоряжаться да им да как да единолично, да так да и да совместно да с да другими да лицами.

Способность да наследовать да и да завещать да имущество да реализуется да в да отношениях, да где да гражданин да выступает да в да качестве да наследника да на да имущество, да а да также да в да отношениях, да возникающих да в да связи да с да распоряжением да лицом да своим да имуществом да на да случай да смерти.

Способность да заниматься да предпринимательской да и да любой да иной да не да запрещенной да законом да деятельностью; да способность, да создавать да юридические да лица да самостоятельно да или да совместно да с да другими да гражданами да и да юридическими да лицами да - да существенные да элементы да правоспособности да граждан. да Их да сущность да заключается да в да том, да что да лицо, да исходя да из да своих да склонностей да и да стремлений, да может да само да решать да вопрос да о да том, да в да какой да сфере да оно да будет да осуществлять да свою да деятельность: да индивидуального да предпринимательства да или да создания да юридического да лица да (ст. да 23 да ГК).

Способность да совершать да любые да не да противоречащие да закону да сделки да и да участвовать да в да обязательствах. да Правовые да возможности, да обладателем да которых да может да стать да гражданин да в да результате да совершения да договоров да и да иных да сделок, да хотя да и да не да предусмотренных да законом, да но да не да противоречащих да ему, да либо да посредством да участия да в да договорных да и да внедоговорных да обязательствах, да определяются да соответствующими да разделами да ГК да РФ.

Способность да иметь да права да авторов да произведений да науки, да литературы да и да искусства, да изобретений да и да иных да охраняемых да законом да результатов да интеллектуальной да деятельности. да Субъектом да авторского да права да является да лицо, да творческим да трудом да которого да создано да данное да произведение. да Такие да права да возникают да не да только да у да полностью да дееспособных да лиц, да но да и да у да малолетних да и да несовершеннолетних да авторов. да Все да они да наделены да способностью да иметь да права да на да личные да неимущественные, да а да также да и да на да имущественные да правомочия: да избирать да способ да обозначения да автора; да выпускать да произведения да в да свет; да правомочия, да связанные да с да неприкосновенностью да произведения, да и да др.

Способность да иметь да иные да имущественные да и да личные да неимущественные да права. да Под да комплексом да личных да неимущественных да прав да принято да понимать да субъективные да правомочия, да тесно да связанные да с да личностью. да Сюда да относится да способность да иметь да право да на да имя, да честь, да достоинство да и да др. да Кроме да названных, да гражданин да может да быть да носителем да права да автора, да других да прав, да не да запрещенных да законом да и да не да противоречащих да общим да началам да гражданского да права.

 

Читайте также:


Рекомендуемые страницы:


Читайте также:
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...

©2015 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.

Почему 3458 студентов выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы(0.004 сек.)