Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь  


Понятие и виды субъектов правоотношений
Глава 1. Понятие и основные свойства субъектов правоотношений

Субъекты да правоотношений да – да это да лица, да участвующие да в да данных да правоотношениях. да Но да не да все да лица да способны да быть да субъектами да именно да правовых да отношений. да

Субъектами да правоотношений да признаются да как да индивиды да (граждане, да иностранные да граждане, да лица да без да гражданства да или да апатриды, да лица да с да двойным да гражданством да или да бипатриды), да так да и да коллективные да субъекты, да которые да на да основании да норм да права да могут да быть да участниками да правоотношений, да носителями да субъективных да прав да и да юридических да обязанностей да

да Государство да наделяет да индивидуальных да и да коллективных да членов да общества да правом да вступать да в да конкретные да правоотношения да или да быть да субъектом да права. да Все да многообразие да признаваемых да современным да законодательством да субъектов да права да может да быть да дифференцировано да на да три да большие да группы: да физические да лица, да организации да и да социальные да общности. да В да первую да группу да входят да граждане, да иностранцы да и да лица да без да гражданства. да В да число да организаций да входят да государственные да органы, да государственные да учреждения да и да предприятия, да органы да местного да самоуправления да а да также да общественные да объединения да и да хозяйственные да организации. да Группа да социальных да общностей да состоит да из да таких да субъектов да права, да как да народ, да нация, да народность, да население да региона да и да трудовой да коллектив. да Особым да субъектом да права да выступает да само да государство.Законодатель, да государство да признает да физических да лиц да и да их да объединения да в да качестве да самостоятельных да персон, да способных да осознанно да вступить да в да конкретные да правоотношения да и да действовать да сообразно да установленным да им да нормативно-правовым да предписаниям, да нормам да правил. да В да этих да целях да субъекты да права да наделяются да таким да юридическим да свойством, да как да правосубъектность.

Правосубъектность да понимается да как да признаваемая да законом да способность да быть да участником да конкретных да правоотношений. да Не да все да члены да общества да обладают да этой да способностью. да Не да признаются да субъектом да права да преступные да сообщества, да создаваемые да в да целях да изменения да основ да конституционного да строя да рушения да целостности да РФ, да подрыв да безопасности да государства, да создание да вооруженных да формирований, да разжигания да социальной, да расовой, да национальной да или да религиозной да розни, да занятия да иной да преступной да деятельностью. да Правосубъектность, да таким да образом, да выступает да своеобразным да правовым да средством да включения да субъектов да общественных да отношений да в да сферу да права, да правового да регулирования.

Физическим да лицам да и да их да коллективным да образованиям, да признанным да в да качестве да субъектов да права, да дозволяется да по да своему да усмотрению да реализовывать да предоставленные да права да и да свободы, да а да также да исполнять да возложенные да на да них да юридические да обязанности. да В да связи да с да тем да что да не да псе да субъекты да в да равной да мере да могут да приобретать да права да и да исполнять да обязанности да — да право да знает да группу да физических да лиц, да которые да в да силу да своего да умственного да развития да или да психической да болезни да не да обладают да свободной да волей, да — да то да правосубъектность да подразделяется да на да правоспособность да и да дееспособность[2].

Правоспособность да понимается да как да предусмотренная да нормами да права да способность да лица да иметь да субъективные да права да и да юридические да обязанности. да Это да свойство да не да зависит да от да самих да субъектов да их да социальной да активности, да а да вытекает да из да действующего да законодательства да и да определяется да им. да Деятельный да аспект да субъектов да права да охватывается да понятием да дееспособности. да Последняя да понимается да как да способность да субъектов да права да вступать да в да конкретные да отношения да и да своими да действиями да приобретать да права да и да обязанности, да осуществлять да и да исполнять да их. да Разновидностью да дееспособности да выступает да деликтоспособность, да т.е. да способность да нести да юридическую да ответственность да за да виновное да нарушение да норм да права, да установленных да государством да запретов[3].

Содержание да правосубъектности да как да всеобщего да и да потому да абстрактного да свойства да детализируется да и да развивается да применительно да к да отдельным да группам да субъектов да права да с да учетом да их да социальных да качеств, да выполняемых да социальных да функций да и да других да обстоятельств.

Правосубъектность да физических да лиц да характеризуется да двумя да особенностями. да Она да включает да в да себя да третий да элемент да — да правовой да статус да и да допускает да ситуации да в да гражданском да и да других да отраслях да права, да когда да правоспособность да может да существовать да без да дееспособности.

Под да правовым да статусом да понимается да совокупность да всеобщих да и да неотчуждаемых да прав да и да обязанностей да человека, да закрепленных да конституцией да или да законами. да Согласно да действующей да Конституции да РФ да правовой да статус да граждан да РФ да состоит да из да следующих да прав, да свобод да и да обязанностей: да право да на да жизнь, да защиту да достоинства да личности, да право да на да свободу да и да личную да неприкосновенность, да неприкосновенность да частной да жизни, да жилища, да свободу да передвижения, да выбора да места да пребывания да и да жительства, да свободу да совести, да мысли да и да слов, да собраний, да митингов да и да демонстраций, да право да на да объединения, да участие да в да управлении да делами да государства, да свободу да предпринимательской да деятельности, да право да на да частную да собственность. да Гражданам да РФ да гарантируется да право да на да труд, да социальное да обеспечение, да жилище, да охрану да здоровья, да на да образование, да свободу да творческой да деятельности, да на да судебную да защиту да прав да и да свобод. да В да правовой да статус да входят да также да пять да обязанностей: да платить да законно да установленные да налоги да и да сборы, да сохранять да природу да и да окружающую да среду, да памятники да истории да и да культуры, да защищать да Отечество да и да нести да военную да службу.

По да общему да правилу да правоспособность да физических да лиц да совпадает да с да их да дееспособностью. да Лицо да является да правоспособным да в да той да мере, да в да какой да оно да способно да своими да действиями да реализовать да права да в да конкретных да правоотношениях да и да нести да юридическую да ответственность да за да свои да противоправные да деяния. да Недееспособное да лицо да в да трудовом, да конституционном, да административном да и да других да отраслях да права да признается да и да неправоспособным. да Исключение да делается да в да гражданском да и да частично да семейном да праве, да где да недееспособный да человек да может да быть да субъектом да (участником) да конкретных да правоотношений.

Современное да право да знает да три да основания да для да ограничения да дееспособности да физических да лиц: да 1) да малолетний да возраст, да 2) да психическая да болезнь, да 3) да решение да компетентных да органов да государства да в да случаях, да предусмотренных да действующим да законодательством.

Для да большинства да отраслей да права да дееспособность да граждан да устанавливается да не да с да их да рождения, да а да с да того да момента, да как да они да могут да со да знанием да дела да выражать да свою да волю да и да исполнять да обязательства да в да конкретных да правоотношениях. да В да уголовном да праве да по да ряду да составов да преступлений да деликтоспособными да признаются да лица да в да возрасте да 14 да лет. да Полная да деликтоспособность да в да этой да отрасли да права да наступает да с да 16 да лет. да В да этом да же да возрасте да лицо да признается да субъектом да трудового да права, да правоохранительных да отношений да в да сфере да административного да права. да Полная да дееспособность да во да всех да отраслях да права да наступает да с да 18 да лет. да Субъектами да этих да отраслей да права да не да признаются да и да лица, да которые да признаны да по да суду да недееспособными.

Исключение да из да изложенного да принципа да предусматривается да гражданском да правом, да которое да признает да граждан да правоспособными да с да момента да рождения, да тогда да как да их да дееспособность да устанавливается да постепенно да по да достижении да определенного да возраста да — да 14—18 да лет. да Это да своеобразие да гражданского да права да обусловливается да спецификой да имущественных да отношений, да допускающих да существование да института да представительства. да Представители да недееспособного да лица да — да родители, да иные да лица да — да восполняют да отсутствие да юридически да значимой да воли да у да правомочного да лица да и да исполняют да его да обязанности да в да конкретных да правоотношениях. да Согласно да ст. да 28 да Гражданского да Кодекса да РФ да за да несовершеннолетних, да не да достигших да возраста да 14 да лет, да сделки да могут да совершать да от да их да имени да только да их да родители, да усыновители да или да опекуны[4]. да Аналогичным да образом да реализуются да права да лиц, да достигших да 18-летнего да возраста, да но да в да силу да психической да болезни да признанных да судом да недееспособными.

Правосубъектность да иностранных да граждан да и да лиц да без да гражданства да в да основном да совпадает да с да правосубъектностью да граждан да РФ. да Они да могут да выступать да равноправными да субъектами да гражданского, да трудового да семейного да и да других да отраслей да права. да Исключение да составляют да некоторые да политические да права, да которые да предоставляются да только да гражданам да РФ.

Правосубъектность да лиц, да включенных да в да группу да организаций, да определяется да сферой да их да деятельности. да Все да организации да обладают да статусом да юридического да лица да в да области да гражданского да права, да гражданского да оборота. да Они да имеют да в да собственности, да хозяйственном да ведении да или да оперативном да управлении да обособленное да имущество, да отвечают да по да своим да обязательствам да этим да имуществом да и да могут да от да своего да имени да приобретать да имущественные да и да личные да неимущественные да права, да нести да обязанности, да быть да истцом да и да ответчиком[5].

Основное да отличие да правосубъектности да юридических да лиц да от да правосубъектности да граждан да состоит да в да том, да что да она да не да в да равной да мере да присуща да разным да юридическим да лицам. да Правосубъектность да юридических да лип да определяется да целями да и да задачами да деятельности, да закрепленными да в да их да уставах. да Занятие да не да предусмотренной да уставом да деятельностью да является да основанием да для да ликвидации да юридического да лица. да Разнообразие да целей да и да задач да юридических да лиц да объективно да обусловливает да и да различия да в да их да правовом да статусе, да делает да его да неравным. да Объем да и да содержание да прав да и да обязанностей да конкретных да юридических да лиц, да таким да образом, да носит да не да всеобщий, да а да специальный да характер.

Правосубъектность да хозяйственных да организаций, да в да том да числе да и да государственных да предприятий, да государственных да учреждений да и да общественных да объединений да не да выходит да за да пределы да статуса да юридического да лица. да В да то да же да время да государственные да органы, да признаваемые да юридическими да лицами да в да сфере да гражданского да оборота, да выполняют да управленческие да функции да и да наделяются да властными да полномочиями. да Их да правовой да статус, да называемый да компетенцией, да закрепляется да Конституцией да РФ, да федеральными да законами да и да иными да нормативно-правовыми да актами.

Компетенция да государственных да органов да носит да также да специальный да характер да и да не да является да равной да для да всех да органов да государства. да Государственный да орган да может да действовать да только да в да пределах да своей да компетенции. да Выход да за да ее да пределы да является да нарушением да законности, да а да совершенные да действия да или да решения да подлежат да незамедлительной да отмене.

Особенность да государства да как да субъекта да права да состоит да в да том, да что да большинство да его да правомочий да по да управлению да делами да общества да выполняют да его да органы. да Самостоятельным да субъектом да правоотношений да внутри да страны да оно да выступает да в да достаточно да ограниченных да случаях, да в да частности, да в да правоотношениях да между да Федерацией да и да ее да субъектами, да при да выпуске да облигаций да внутригосударственного да займа, да в да качестве да собственника да кладов, да выморочного да имущества да и да др.

Особенность да правосубъектности да социальных да общностей да состоит да в да том, да что да они да не да составляют да организационно да оформленного да коллектива, да а да представляют да соответствующий да социальный да субъект да как да целое. да Исключение да составляют да лишь да трудовые да коллективы да организаций, да учреждений, да которые да могут да создавать да специальные да органы да управления да в да виде да совета да трудового да коллектива, да забастовочного да комитета да и да др.

Социальные да общности да — да народ, да нация, да население да региона, да трудовой да коллектив да — да признаются да субъектом да права да в да случаях, да предусмотренных да Конституцией да РФ да или да законом. да Так, да многонациональный да народ да Российской да Федерации да является да носителем да суверенитета да и да единственным да источником да власти, да имеет да право да принимать да Конституцию, да избирать да президента да страны, да осуществлять да другие да права. да Население да города, да иного да населенного да пункта да наделяется да правом да самостоятельно да решать да вопросы да местного да значения, да владеть, да пользоваться да и да распоряжаться да муниципальной да собственностью, да избирать да органы да местного да самоуправления[6].

 

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойЧитайте также:©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (716)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы(0.009 сек.)
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7